"> نرم افزار فروش / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

نرم افزار فروش

هدف نرم افزار فروش ، ثبت ، نگهداری و کنترل عملیات فروش میباشد. این نرم افزار ارتباط تنگاتنگی با نرم افزارهای سفارش فروش، انبار و حسابداری دارد.صدور صورتحساب فروش ، صدور برگشت خرید، مدیریت مشتریان، مدیریت کارشناسان فروش، کنترل موجودی انبار، صدور حواله انبارهای مرتبط با فروش و صدور اسناد مالی مرتبط با عملیات فروش از بخشهای مهم این نرم افزار می باشد.

امکانات:

 • صدور انواع صورتحساب فروش با قابلیت قطعی نمودن هر صورتحساب و چاپ آن با فرمتهای مورد نظر کاربر.
 • امکان ثبت دریافتهای انجام شده در هنگام صدورصورتحساب فروش بصورت کاملاً پارامتریک با قابلیت تعیین نوع دریافت شامل نقد، چک، واریز به حساب، کارت به کارت، اقساطی وغیره .در کلیه مراحل ثبت دریافت ، سند حسابداری مربوطه بصورت اتوماتیک در سیستم صادر می گردد.
 • امکان صدور اتوماتیک حواله انبار مربوط به هر صورتحساب فروش و کسر نمودن موجودی انبار بلافاصله پس از تائید صورتحساب(در این حالت موجودی انبار همیشه به روز بوده و میتوان موجودی واقعی انبار را در هر لحظه ملاحظه نمود).
 • امکان درج شرح صورتحساب فروش بصورت پیش فرض، انتخابی (با استفاده از جدول شرح های پیش فرض) و یا موردی.
 • امکان اعمال تخفیف درصورتحساب فروش به صورتهای زیر:
 • -  دریافت مبلغ تخفیف یا درصد تخفیف برای هر ردیف صورتحساب
 • -  دریافت مبلغ تخفیف یا درصد تخفیف برای کل صورتحساب با قابلیت تقسیم آن به ردیفهای صورتحساب به نسبت مبلغ هر ردیف.
 • امکان کنترل حداکثر تخفیف قابل ارائه به هر مشتری و جلوگیری از تخفیف های خارج از محدوده مشخص شده توسط مدیر سیستم از طریق طبقه بندی مشتریان.
 • امکان کنترل حداکثر افزایش قیمت واحد جنس در هنگام صدور صورتحساب فروش و جلوگیری از افزایش قیمت خارج از محدوده مشخص شده توسط مدیر سیستم از طریق طبقه بندی مشتریان.
 • امکان ثبت اضافات و کسورات و سایر هزینه های جانبی مانند مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل برای هر صورتحساب فروش. تعداد کسورات و اضافات قابل تعریف نامحدود بوده و کاربر میتواند انواع کسورات و اضافات مورد نیاز خود را تعریف نموده و در هر صورتحساب فروش بسته به شرایط مورد استفاده قرار داد.
 • امکان تعیین کارشناس فروش (بازاریاب) در هر صورتحساب به منظور استخراج میزان فروش هرکارشناس فروش بصورت تفکیکی و درصورت نیاز صدور سند بستانکاری کارشناس مطابق با فروش انجام شده و درصد همکاری.
 • ثبت و نگهداری مشخصات صادر کننده صورتحساب فروش در سیستم.
 • امکان ابطال صورتحساب فروش (در این حالت، صورتحساب فروش ابطال شده در سیستم بایگانی میگردد).
 • امکان صدور صورتحساب فروش از اجناس موجود در انبارهای مختلف(اجناس موجود در انبارهای مختلف را می توان در یک صورتحساب به فروش رساند).
 • وجود مرورگر ویژه مشتریان با امکان مشاهده کل یا بخشی از مشتریان و جستجو بر اساس طبقه بندی، کد و نام مشتری.
 • کنترل اعتبار مشتریان در هنگام صدور صورت حساب با قابلیت جلوگیری از صدور صورتحساب برای مشتریانی که بالاتر از میزان اعتبار خود خرید میکنند.
 • وجود مرورگر ویژه اجناس با امکان مشاهده کل یا بخشی از اجناس و جستجو بر اساس طبقه بندی، کد و نام جنس با قابلیت مشاهده موجودی فعلی هر جنس در کلیه انبارها.
 • سیستم بصورت دو واحدی ( مقداری و تعدادی) عمل میکند و هر جنس میتواند براساس دو واحد کنترل و فروخته شود. در این حالت سیستم تبدیلات مربوطه و محاسبه تعداد از روی مقدار را بصورت خودکار انجام میدهد. بعنوان مثال اگر واحد اول یک کالا "متر مربع" و واحد دوم آن"کارتن" بوده و ضریب تبدیل واحد اول به واحد دوم2 باشد(یعنی هر2 متر مربع در یک کارتن قرار گیرد) در اینصورت با فروش 20متر از این کالا ، سیستم در ستون تعداد عدد 10 را قرار می دهد.
 • امکان مرور و جستجو در صورتحساب های فروش صادر شده به صورت شرح و خلاصه با امکان اعمال فیلترهای متعدد بر روی اطلاعات صورتحساب.
 • امکان صدور فاکتور براساس پیش فاکتورهای موجود.
 • امکان صدور فاکتور براساس حواله های صادر شده.
 • امکان ثبت شرایط پرداخت وجوه صورتحساب فروش توسط فروشندگان(ثبت نحوه و نوع پرداخت وجه صورتحساب مانند نقد ، چک ، اعتباری ، حواله و غیره)
 • قابلیت پیگیری و رهگیری هر فروش از زمان ثبت صورتحساب فروش تا صدور سفارش خرید ، صدور صورتحساب خرید و در نهایت صدور رسید انبار . با این قابلیت میتوان هر ردیف جنس در صورتحساب فروش را رهگیری نموده و اقدامات انجام شده برای آن را مشاهده نمود .بدیهی است این قابلیت برای فروش هائی وجود دارد که فروشنده برای تحویل آن به مشتری موجودی کافی نداشته و نسبت به خرید آن اقدام نموده است.
 • در پیگیری صورتحساب فروش همچنین میتوان وضعیت خروج از انبار کالاهای فروش رفته را پیگیری نمود و براین اساس گزارشی از فروش های حواله شده و فروش های حواله نشده را استخراج نمود.
 • صدور پیش فاکتور.
 • امکان ثبت شماره رسمی صورتحساب فروش در کنار شماره سریال تولید شده توسط سیوا.
 • امکان چاپ صورتحساب فروش با فرمت های عادی، رسمی و اختصاصی (سه نوع اختصاصی)
 • صدور برگشت فروش.
 • ثبت و ویرایش اطلاعات مشتریان.
 • امکان تعین نوع صورتحساب فروش. در سیوا این قابلیت وجود دارد که برای هر نوع صورتحساب فروش الگوی سند حسابداری اختصاصی تعریف نمود و بدین ترتیب میتوان نوع اسناد حسابداری اتوماتیک صادر شده توسط سیوا را براساس نوع صورتحساب فروش تغییر داد.
 • امکان تعین نوع فروش برای هر صورتحساب. با این قابلیت میتوان قیمت واحد اجناس را به تفکیک انواع فروش تعریف نمود و با تعین نوع فروش در هنگام صدور صورتحساب فروش، قیمت های مربوط به آن نوع، در صورتحساب اعمال خواهد شد.
 • صدور برگشت. از فروش بصورت مستقل و یا براساس یک صورتحساب فروش خاص موجود.
 • صدور پیش فاکتور بصورت مستقل و یا براساس یک درخواست مشتری خاص موجود.
 • قابلیت استخراج اطلاعات صورتحساب های فروش در قالب انواع گزارشهای خلاصه و گردش و بصورت تفکیکی براساس مشتریان، اجناس و صادرکنندگان
 • قابلیت استخراج صورتحساب های فروش تسویه شده و تسویه نشده با امکان مشاهده میزان بدهی مشتریان برای هر صورتحساب.
 • قابلیت استخراج گزارش سود و زیان فروش
 • قابلیت استخراج گزارش پیگیری صورتحساب های حواله شده و بررسی روند تحویل کالا به تفکیک هر صورتحساب.

ارتباط با سایرنرم افزار ها:

 • ارتباط با نرم افزار سفارش خرید به منظور ارسال صورتحسابهای فروش ، پیش فاکتورها ودرخواستهای مشتریان جهت ثبت سفارش خرید.
 • ارتباط با نرم افزار انبار به منظور کنترل موجودی در هنگام صدور صورتحساب فروش، صدور حواله انبار در هنگام صدور صورنحساب فروش و پیگیری و تطابق خروجیهای انبار(حواله انبار) با صورتحسابهای فروش.
 • ارتباط با نرم افزار حسابداری به منظور ثبت اسناد حسابداری مربوط به عملیات ریالی فروش.