"> نرم افزار خرید / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

نرم افزار خرید

هدف نرم افزار خرید ثبت ، نگهداری و کنترل عملیات خرید میباشد. این نرم افزار ارتباط تنگاتنگی با نرم افزارهای سفارش خرید، انبار و حسابداری دارد.صدور صورتحساب خرید ، صدور برگشت خرید، مدیریت فروشندگان و صدور اسناد مالی مرتبط با عملیات خرید از بخشهای مهم این نرم افزار می باشد.

امکانات:

 • صدور صورتحساب خرید
 • امکان بررسی وضعیت فروشندگان در مرحله صدور صورتحساب خرید
 • صدور صورتحساب خرید براساس سفارش خرید های تائید شده:
 • در این حالت میتوان از بین سفارش خریدهای تائید شده اقدام به صدور صورتحساب خرید نمود و بدین ترتیب علاوه بر اینکه همواره لیستی از سفارش های خرید نشده را در اختیار خواهیم داشت ، قادر خواهیم بود وضعیت خرید مربوط به هر سفارش را ردیابی و پیگیری نمائیم.
 • امکان ثبت دریافتها و پرداختهای انجام شده در مراحل خرید به تفکیک صورتحساب خرید و یا بصورت کلی.
 • امکان ثبت شرایط پرداخت وجوه صورتحساب خرید
 • ثبت برگشت خرید.
 • ثبت تعهدات پرداخت در صدور صورتحساب خرید.
 • ثبت و ویرایش اطلاعات فروشندگان.

ارتباط با سایر نرم افزار ها:

 • ارتباط با نرم افزار انبار به منظور پیگیری و تطابق ورودیهای انبار(رسید انبار) با صورتحسابهای خرید.
 • ارتباط با نرم افزار حسابداری به منظور ثبت اسناد حسابداری مربوط به عملیات خرید(اسناد صورتحساب خرید برگشت از خرید، دریافت ها و پرداخت ها).