"> نرم افزار سفارشات خرید سیوا / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

نرم افزار سفارشات خرید سیوا

تصویر: 
نرم افزار سفارشات خرید سیوا

هدف:
هدف نرم افزار سفارشات خرید انجام کلیه عملیات مربوط به صدور و پیگیری سفارش خرید می باشد.
امکانات:
•    ثبت سفارش خرید(Order) با قابلیت ثبت مستقیم سفارش یا ثبت سفارش بر اساس درخواستهای مشتریان ، براساس پیش فاکتورها و یا براساس صورت حساب های فروش با امکان کنترل سفارش ها و درخواستها.
•    ثبت سفارش خرید براساس صورتحساب فروش: در این حالت میتوان از بین صورتحسابهای فروش صادر شده اقدام به ثبت سفارش خرید نمود و بدین ترتیب علاوه بر اینکه همواره لیستی از فروشهای خرید نشده را در اختیار خواهیم داشت ، قادر خواهیم بود وضعیت سفارش و خرید مربوط به هر فروش را ردیابی و پیگیری نمائیم.
•    ثبت سفارش خرید براساس پیش فاکتور: در این حالت میتوان از بین پیش فاکتور صادر شده اقدام به ثبت سفارش خرید نمود و بدین ترتیب علاوه بر اینکه همواره لیستی از پیش فاکتورهای خرید نشده را در اختیار خواهیم داشت ، قادر خواهیم بود وضعیت سفارش و خرید مربوط به هر پیش فاکتور را ردیابی و پیگیری نمائیم.
•    ثبت سفارش خرید براساس درخواست مشتری: در این حالت میتوان از بین درخواستهای مشتری صادر شده اقدام به ثبت سفارش خرید نمود و بدین ترتیب علاوه بر اینکه همواره لیستی از درخواستهای مشتری خرید نشده را در اختیار خواهیم داشت ، قادر خواهیم بود وضعیت سفارش و خرید مربوط به هر درخواست مشتری را ردیابی و پیگیری نمائیم.
•    تائید سفارش خریدها (Order Confirmation) و ثبت کد تائید سفارش خرید.
•    پیگیری و ردیابی سفارش های خرید در کلیه مراحل ثبت سفارش ، تائید سفارش ، صدور صورتحساب خرید و ثبت رسید انبار.
•    ثبت تعهدات پرداخت در هنگام صدور سفارش خرید.
ارتباط با سایر نرم افزار ها:
•    ارتباط با نرم افزار فروش به منظور دریافت اطلاعات صورتحسابهای فروش جهت صدور سفارش خرید مربوط به آنها.
•    ارتباط با نرم افزار فروش به منظور دریافت اطلاعات پیش فاکتورها جهت صدور سفارش خرید مربوط به آنها.
•    ارتباط با نرم افزارسفارش فروش به منظور دریافت اطلاعات درخواست های مشتریان جهت صدور سفارش خرید مربوط به آنها.
•    ارتباط با نرم افزارانبار به منظور دریافت اطلاعات اجناس.