"> انبارگردانی / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

انبارگردانی

هدف از بخش انبارگردانی انجام عملیات شمارش موجودی انبار در پایان دوره و استخراج مغایرت های احتمالی بین موجودی واقعی و موجودی نرم افزار می باشد.با این قابلیت میتوان پس از شمارش فیزیکی انبار مقادیر شمارش شده برای هر کالا را در نرم افزار ثبت نموده و مغایرت های احتمالی را استخراج نمود.پس از استخراج مغایرت میتوان توسط نرم افزار و با صدور اتوماتیک اصلاحیه نسبت به رفع مغایرت بین موجودی واقعی انبار و موجودی نرم افزار اقدام نمود.لازم به ذکر است تعداد دفعات انبارگردانی در یک سال مالی نامحدود میباشد.

امکانات:

  • عدم محدودیت در نوبتهای انبارگردانی در سال و امکان اجرای انبارگردانیهای نامحدود.
  • امکان شمارش انبار و ثبت آن در سیستم در دو نوبت ( شمارش دو مرحله ای).
  • امکان شمارش انبار توسط دستگاههای تبلت و تلفن همراه هوشمند
  • امکان مشاهدۀ صورت مغایرت انبار در حین انبارگردانی.
  • امکان صدور اتوماتیک اصلاحیه انبار برای رفع مغایرتهای احتمالی.