"> معاملات فصلی / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

معاملات فصلی

تصویر: 
معاملات فصلی


با توجه به الزام مودیان مالیاتی به ارسال اطلاعات معاملات فصلی خرید و فروش خود از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، در نرم افزار سیوا قابلیت استخراج اطلاعات خرید و فروش فصلی و انتقال اتوماتیک آن به بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم آمده است. با این قابلیت دارندگان نرم افزار سیوا میتوانند بدون نیاز به انجام هرگونه عملیات ورود اطلاعات و صرفاً با اجرای برنامه مربوط به این بخش، اطلاعات خرید و فروش فصلی خود را به بانک اطلاعاتی سامانه ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی ارسال نموده و از ثبت مجدد آن در سامانه خودداری نمایند. بدین ترتیب دارندگان این ابزار در سیوا نیاز به تایپ مجدد اطلاعات خرید و فروش فصلی خود در سامانه نخواهند داشت.
امکانات:
•    قابلیت کنترل صحت داده های مربوط به معاملات فصلی قبل از ارسال
•    انتقال اطلاعات خریدها و فروش های فصلی به فایل اکسس اداره دارائی بدون نیاز به هرگونه عملیات ورود داده