"> نسخه فروشگاهی نرم افزار سیوا با یکپارچه سازی فروشگاه های زنجیره ای بدون نیاز به ارتباط دائم اینترنتی / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

نسخه فروشگاهی نرم افزار سیوا با یکپارچه سازی فروشگاه های زنجیره ای بدون نیاز به ارتباط دائم اینترنتی

عکس خبر: 
خلاصه خبر: 
نسخه فروشگاهی سیوا به منظور در فروشگاه های زنجیره ای با قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات و دسترسی به کلیه فعالیت ها

در دفتر مرکزی بدون به ارتباط دائم اینترنتی طراحی گردیده است وبا به کار گیری تکنولوژی یکپارچه سازی سیوا، کلیه فروشگاه ها می توانند بصورت مستقل و بدون نیاز به ارتباط دائم اینترنت فعالیت های بازرگانی و فروش را به انجام برسانند و قطعی اینترنت هیچگونه وقفه ای درفعالیت آنها ایجاد نخواهد کرد و از طرف دیگر دفتر مرکزی می تواند کلیه اطلاعات فروشگاه ها، انبار ها و دفاتر اقماری خود را در هر نقطه از کشور دریافت و بصورت یکپارچه در اختیار داشته باشد و وظیفه ی نظارتی و مدیریتی را بصورت بروز به انجام برسانند