"> نرم افزار مدیریت پروژه سیوا / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

نرم افزار مدیریت پروژه سیوا

هدف:

هدف نرم افزار پروژه ، ثبت و نگهداری اطلاعات پروژه های سازمان و حفظ ارتباط موجود بین پروژه ها و بخشهای خرید، فروش و حسابداری می باشد.

امکانات:

 • ثبت و نگهداری اطلاعات پروژه شامل اطلاعات مالی و شناسنامه ای.
 • ثبت افراد مرتبط کارفرما که در طی پروژه نیاز به اطلاعات آنها میباشد.
 • ثبت افراد مرتبط پیمانکار که در اجرای پروژه شرکت خواهند داشت.
 • نگهداری شرایط و زمانبندی اولیه پروژه.
 • تعیین وضعیت بیمه و مالیات مربوط به پروژه.
 • ارائه گزارش جزئیات خرید، فروش و حسابداری مرتبط با هر پروژه
 • تهیه خلاصه وضعیت مالی پروژه ها

ارتباط با سایر نرم افزار ها:

 • ارتباط با نرم افزار خرید به منظور دریافت اطلاعات خرید های انجام شده برای پروژه.
 • ارتباط با نرم افزار فروش به منظور دریافت اطلاعات کالای فروخته شده برای پروژه.
 • ارتباط با نرم افزار انبار به منظور دریافت اطلاعات کالای خارج شده برای پروژه.
 • ارتباط با نرم افزار حسابداری به منظور دریافت اطلاعات مالی و حسابداری پروژه شامل ریز هزینه ها، درآمدها و دیگر سرفصل های حسابداری مرتبط با پروژه.