"> نرم افزار حقوق و دستمزد / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

نرم افزار حقوق و دستمزد

هدف:

هدف نرم افزار حقوق و دستمزد ، ثبت و نگهداری اطلاعات کارکنان ، صدور احکام کارگزینی و محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می باشد.

امکانات:

 • ثبت و نگهداري مشخصات کارکنان شامل مشخصات شناسنامه اي و استخدامي.
 • امكان مرور و جستجوی کارکنان.
 • صدور احكام كارگزيني و نگهداري پرونده کلیه احكام کارکنان از بدو استخدام.
 • امکان تعریف انواع پرداختها برای کارکنان و تعیین معافیت های بیمه و مالیات مربوط به هر پرداخت.
 • ثبت و نگهداري ساعات ورود و خروج کارکنان و تفكيك آن به ساعات كاركرد عادي ، اضافه كاري ، كسر كاري ، تعطيل كاري ، مرخصی ، استعلاجی و بدون حقوق.
 • امکان دریافت اطلاعات حضوروغیاب از دستگاههای ثبت ورود و خروج.
 • ثبت و نگهداری کارکرد کارکنان بصورت ماهیانه با قابلیت محاسبه و تلخیص اطلاعات حضوروغیاب کارکنان و انتقال آنها به فرم کارکرد به منظور محاسبه حقوق و دستمزد.
 • امكان ثبت مبالغ پرداخت شده به کارکنان در ماه تحت عنوان مساعده و غیره به صورت انفرادي و گروهي.
 • ثبت و نگهداری وام کارکنان و کنترل اقساط پرداختی.
 • محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان براساس آخرين حكم كارگزيني و جدول کارکرد ماهانه منطبق با قوانين سازمان تامين اجتماعي.
 • قابليت كسر مساعده و قسط وام کارکنان در ليست حقوق و دستمزد.
 • امکان تهیه دیسکت بانک جهت پرداخت حقوق کارکنان بصورت الکترونیکی.
 • قابليت تعريف نحوه محاسبه ماليات بر اساس جدول مالیات بر درآمد هر سال مالی.
 • محاسبه ليست تكميلي حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس ميزان راندمان توليد ، نوبتكاري ، حق فني و . . .
 • محاسبه عیدی و پاداش کارکنان.
 • محاسبه حق سنوات کارکنان.
 • امکان استخراج لیست حقوق به تفکیک محل خدمت کارکنان.
 • صدور پرفراژ حقوق با امکان درج اطلاعات دریافت ها و پرداختهای اصلی به همراه اطلاعات لیست تکمیلی.
 • استخراج لیست بیمه.
 • استخراج لیست کسورات.
 • امکان صدور سند حسابداری حقوق و لیست تکمیلی.

ارتباط با سایر نرم افزارها: