"> نرم افزار حسابداری سیوا / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

نرم افزار حسابداری سیوا

هدف نرم افزار حسابداری، صدور و نگهداری اسناد مالی، تدوین الگوی اسناد حسابداری، صدور اسناد ‍‍پایان دوره و استخراج ترازهای آزمایشی، دفاتر و دیگر گزارشهای مرتبط با بخش حسابداری می باشد.

امکانات:

 • امکان صدور اسناد حسابداری و مشاهده اسنادی که توسط کاربر یا توسط سیوا (بصورت اتوماتیک) ایجاد شده اند.
 • امکان کپی برداری از یک یا گروهی از اسناد برای ایجاد اسناد جدید در داخل یک سال مالی یا بین سالهای مالی مختلف.
 • امکان مشاهده مغایرت موجود در مبالغ بدهکار و بستانکار در هنگام صدور سند.
 • امکان صدور اسناد مربوط به بستن حسابها.
 • امکان صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه.
 • ثبت و نگهداری سرفصل(کدینگ) حسابها با تعداد گروه بندی و سطوح نامحدود و تعیین ماهیت مانده و نوع حساب.
 • ثبت مشخصات تفصیلی حسابها با قابلیت طبقه بندی نامحدود و تعیین سقف اعتبار و درصد تخفیف خرید و فروش.
 • قابلیت ثبت و نگهداری اطلاعات کامل مشتریان ، فروشندگان و اشخاص با امکان ثبت اطلاعات افراد مرتبط با هر فروشنده.
 • تعریف شرح های از پیش تعیین شده و بکارگیری این شرح ها در هنگام صدور اسناد حسابداری.
 • قابلیت مرور حسابها با امکان فیلترگذاری گسترده بر اساس طبقه بندی، کد حساب، مبالغ و دیگر مشخصات اسناد.
 • قابلیت کپی برداری از سرفصلهای حساب به منظور ایجاد سرفصلهای جدید.
 • امکان تعیین ساختار دریافتها و پرداختها به صورت نقد ، چک ، واریز به حساب ، کارت به کارت ، اقساطی و غیره و تعیین فیلدهائی که برای هر نوع دریافت یا پرداخت بایستی از کاربر اخذ گردد.
 • امکان مرور وضعیت حسابها با قابلیت شرط گذاری وسیع بر روی دریافت کنندگان، شماره، تاریخ عملیات، نوع عملیات ( خرید، فروش . . .) مبالغ بدهکار و بستانکار، نوع دریافت یا پرداخت ( چک، نقد) شماره سند و غیره.
 • انجام عملیات دریافت و پرداخت بصورت نقد ، چک ، واریز به حساب ، کارت به کارت و اقساطی با قابلیت تعیین ارتباط دریافت یا پرداخت انجام شده با صورتحساب خرید یا صورتحساب فروش مربوطه.
 • امکان تعریف مراکز هزینه و ثبت مراکز هزینه در اسناد حسابداری به منظور کنترل و استخراج تراکنش های مالی براساس مراکز هزینه.
 • قابلیت تعریف حسابهای ارزی و ثبت ارز در هنگام انجام عملیات دریافت و پرداخت.
 • امکان تعین تعداد ارقام اعشار مبالغ برای استفاده در کشورهائی که دارای ارزهای اعشاری میباشند.
 • امکان تعریف الگوی اسناد حسابداری برای صدور اسناد اتوماتیک مربوط به خرید، فروش، دریافت، پرداخت و دیگر اسناد.

ارتباط با سایر نرم افزار ها: