"> نرم افزارخزانه داری / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

نرم افزارخزانه داری


نرم افزارخزانه داری

عملیات مربوط به چک و تنخواه را انجام می دهد. نرم افزار خزانه داری در کنار نرم افزارحسابداری نصب و راه اندازی می گردد.امکانات:
•    ثبت دسته چک های بانک های مختلف و کنترل تعداد اوراق هر دسته چک در طی فرایند صدورچک
•    صدور چک های پرداختی براساس دسته چکها موجود
•    امکان انجام عملیات مربوط به چکهای دریافتی و صادرشده شامل واگذاری، وصول، انتقال، واخواست و عودت و صدوراتوماتیک اسناد مربوطه.
•    امکان استخراج تاریخچه چک
•    انجام عملیات مرتبط با ثبت، کنترل و نگهداری تنخواه
•    صدور سند تنخواه
•    پرفراژ چک با قابلیت تنظیم دقیق چاپ برای چکهای بانکهای مختلف توسط کاربر.
•    امکان راس گیری برروی اسناد حسابداری.
•    امکان راس گیری برروی چکهای دریافتی.
•    امکان تعیین نرخ کارمزد و تاریخ مبنای محاسبه راس گیری.
•    امکان چاپ محاسبات مربوط به راس گیری.ارتباط با سایر نرم افزار ها:
•    ارتباط با نرم افزار حسابداری به منظور صدور اسناد خزانه داری